SKOLEBESTYRELSESMØDE - RØDKÆRSBRO SKOLE

 

Dato: 25.08.14

 

Tidspunkt: kl. 19.00-21.30

 

Lokalitet: Personalerummet

 

Mødedeltagere: Tine, Charlotte, Lene, Katrine, Bjarke, Steen, Lasse, Thomas, Gitte, Berit, Lisbeth, Hasse Valdemar

 

Mødeleder: HM

 

Referent: Berit

 

Fraværende:

 

 

 

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

1.

Velkommen til den nye skolebestyrelse! v/HM

 

 

 

2.(O,D)

BYOD (Bring Your Own Device)

BYOD er en del af regeringens

strategi – ”En digital folkeskole, national strategi for IT i folkeskolen”. Overordnet handler BYOD om, at eleverne medbringer deres PC’er i skolen. I Viborg Kommune sigter vi i første omgang mod overbygningseleverne. Vores kommunale IT-konsulent, Peder Pedersen, kommer fra mødets start og orienterer os om ideen – herunder hvorledes vi kan projektere det her på skolen.  

 

Peder præsenterede tankerne bag BYOD, og bestyrelsen godkendte, at vi går videre med implementeringen her på skolen.

3.(D)

Ny konstituering

Som Tine har orienteret jer om via mail, trækker hun sig som formand, men er naturligvis fortsat med i bestyrelsen. I forældrevalgte skal således konstituere jer på ny.

 

 Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Charlotte er valgt som ny formand, og Katrine er næstformand.

Vi har aftalt, at der er mulighed for en ny konstituering efter to år, hvis det ønskes.

4.(O,D)

 

 

Økonomi v/LMU

Vores adm. leder gør status og indfører jer i budgetskabelon mv.

 

Lisbeth gennemgik budgettet.

Økonomien er i balance.

Hasse forklarede, hvordan vores økonomi er bygget op i forhold til kommunens ressourcetildelingsmodel.

Elevtaksten i skolen er steget som følge af skolereformen, så vi får omkring 42.388 pr. barn.

 

SFO`ens elevtakst er blevet sat ned p.gr.a. den kortere åbningstid, men har pt. en dækningsgrad på 91 %.

 

Klubben har 66 medlemmer.

5. (O,D)

Ryste-sammen-turen

Denne var planlagt til 12.-13. september, men Lasse og Steen har ikke mulighed for deltagelse. Ny dato for arrangement afsøges.

Formålet med turen er, at alle de nye medlemmer lærer hinanden at kende. Der er ingen dagsorden. For personalerepræsentanterne vil deltagelse betyde enten overtidsbetaling eller afspadsering, så det er frivilligt at deltage. Alle har forståelse for, at de ikke deltager.

Charlotte sender en Doodle ud med datoforslag fra fredag til lørdag.

Tine lægger gerne sommerhus til.

6. (O,D)

Lektiehjælp og UU

Drøftelse af mål, rammer og indhold for disse nye fænomener. v/BP & HM

Punktet udsættes til næste gang p.gr.a. tidsnød.

7. (D)

Mødedatoer

Medbring kalenderen. Der ønskes herunder en drøftelse af muligheden for møder af 2 timers varighed – gerne i forlængelse af lærernes arbejdsdag, hvor dette er muligt.

Det er ikke muligt at lægge møderne i forlængelse af lærernes arbejdstid, da der er mange, der ikke kan nå det.

Møderne placeres mellem 19 og 21.30.

Vi evaluerer efter et halvt år, om tidsrammen passer.

Vi ruller over ugedagene, så alle bliver lige ”ramt” på fritidsaktiviteter.

Mødedatoer:

Onsdag d. 24/9

Tirsdag d. 21/10

Torsdag d. 20/11

Onsdag d. 17/12 - juleafslutning

8. (D)

Ansættelse af ny lærer

Forslag til procedure præsenteres og drøftes. Hvem deltager i samtalen mv.? Bemærk: Stillingsopslag eftersendes som bilag til dette punkt. v/BP & HM

 

Grundet opstået mulighed for at dække stillingen internt, har vi valgt ikke at opslå den.

9. (D)

SB-medlemmers deltagelse ved forældremøder

Vel vidende at der allerede er afholdt forældremøder på nogle årgange, klæder vi hinanden på til evt. deltagelse på de resterende.

 

Tine fortalte lidt om, hvad der forventes af en bestyrelsesrepræsentant i forhold til de andre forældre.

Det er helt i orden at sige: ”Det tager jeg med tilbage til næste møde.” Det er samtidigt vigtigt at ”holde ro på vandene” , så der ikke opstår misforståelser  - i det hele taget dyrke den gode historie.

De aktuelle temaer lige nu:

  • En sund økonomi, medvind
  • Skolereformen rulles ud
  • Digitalisering, BYOD, Ipads
  • Legegrupper i indskolingen
  • Lola Jensen

Repræsentanterne for de forskellige årgange til forældremøder:

0.: Charlotte

1.: Lene

2.: Katrine

3.: Katrine

4.: Bjarke

5.: Bjarke

6.: Bjarke

7.: Steen

8.: Lasse

9.: Lasse

 

10.

Evt.

Der blev rejst et forslag om at genindføre lejrskolen på 6. årgang, hvis økonomien på et tidspunkt tillader det. Dette sættes på som punkt på et senere møde.

 

Et godt tilbud: Skolen inviterer bestyrelsen med til foredrag med Lola Jensen 8. oktober.

 

Bestyrelseskursus d. 22/8 - vi undersøger, om der kommer et nyt kursus.