SKOLEBESTYRELSESMØDE - RØDKÆRSBRO SKOLE

 

Dato: 24.09.14

 

Tidspunkt: kl. 19.00-21.30

 

Lokalitet: Personalerummet

 

Mødedeltagere: Tine, Charlotte, Lene, Katrine, Bjarke, Steen, Lasse, Thomas, Gitte, Berit, Lisbeth, Hasse Valdemar, Elisabet

 

Mødeleder: HM

 

Referent: Berit

 

Fraværende: Steen, Lisbeth

 

 

 

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

11.

Godkendelse af referatet fra sidste møde.

 

Referatet blev godkendt.

12.

Elevrådet

Elevrådet har konstitueret sig med ny formand (næstformand under afklaring). Vi byder velkommen til formand Elisabet Andie Nielsen fra 9a.

 

 

Elisabet blev budt velkommen, og næstformand er blevet Elisabeth Dagny Pedersen 9a.

Elisabeth er blevet valgt ved kampvalg, da der var 7, som gerne ville være formand.

13.(O,D)

Organisering og struktur på skoleområdet

Charlotte, Katrine, Thomas og HM deltager d. 23/9-14 i dialogmøde med BU-udvalget. Opfølgning herpå v/ Charlotte & HM

 

Charlotte orienterede om dialogmødet. Der var ikke opbakning til kommunens udsendte forslag.

Bestyrelsen har inden mødet udsendt et notat med dokumentation og argumentation for, at der hverken er forskningsmæssig eller statistisk belæg for forslaget.

 

Charlotte er blevet interviewet og citeret i flere medier gennem de sidste dage - hendes kæmpe, flotte arbejde er blevet bemærket viden om.

 

Stor ros til Charlotte!

B&U udvalget har åbnet en hjemmeside, hvor alle kan komme med input til indholdet af fremtidens skole.

Her skal vi holde øje med, hvilke forslag der kommer ind ud over vores eget.

 

Vi vil gerne komme med et fælles forslag fra alle tre berørte skoler - både forældre, lærere og ledere, som konkretiserer, hvordan vi kan se et fremtidigt forpligtigende samarbejde:

  • Valgfag, temapakker
  • Linjefagsuddannede lærere
  • fagteams

Hasse taler med de andre ledere og Charlotte taler med de andre forældrebestyrelser. I anden runde kommer lærerne i spil.

Hasse og Charlotte koordinerer efterfølgende.

14. (O,D)

Lektiehjælp og UU (udsat punkt fra d. 25/8-14

Drøftelse af mål, rammer og indhold for disse nye fænomener. v/BP & HM

 

Elisabeth kunne godt tænke sig længere UU tid, hvor man kan fordybe sig i stedet for det korte UU bånd. Dette ønske er udbredt.

Vi evaluerer i uge 41, og er hele tiden i udvikling og er opmærksomme på at forbedre.

Der er forskel på, hvilket indhold UU kan og skal have i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Elevrådet skal involveres i evalueringen.

 

Lektiehjælp:

I indskolingen deltager stort set alle børn. Der er ca. en håndfuld, der har fravalgt og tager direkte hjem.

Mellemtrinnet benytter lektiehjælpen efter behov, og det er der rigtig mange, der benytter sig af.

Udskolingseleverne benytter ikke tilbuddet ret meget.

Vi flytter ressourcerne til andre steder, hvor det bliver udnyttet bedre.

 

15. (0)

SFO

Information fra SFO'en - herunder orientering om personale og aktiviteter i SFO.
Hvilken betydning har skolereformen for nuværende/fremtidig SFO i Rødkærsbro (struktur, mål, værdier etc.?) v/BP & HM

 

Personalet i SFO´en er det sædvanlige bortset fra, at vi har trukket Mette Ebdrup helt over i skoledelen som lærer. I stedet er Anders fra klubben kommet ned i SFO´en om eftermiddagen.

Struktur og aktiviteter er blevet tilpasset den længere skoledag, men vi arbejder stadig på at finde de bedste løsninger for at bevare et godt pædagogisk tilbud.

 

16. (0)

Orientering

  • Episode d. 9/9-14
  • BYOD

 

Hasse orienterede om afslutning af episoden d. 9/9.

Vi handler hver gang, vi bliver opmærksomme på, at der er en situation af den karakter.

 

Alle skolernes trådløse netværk er meget ustabile, så vi har valgt at sætte BOYD i bero, indtil vi har fået stabile tilstande igen.

 

17.

Evt.

Legegrupper: Vi drøfter punktet nærmere på næste møde.

 

Vi afholder Skolernes motionsdag og Folkeskolens 200 års fødselsdag fredag d. 10. oktober med show af Søren Brynjolf og kæmpe fødselsdagskage. Alle er meget velkomne..

 

Kommunen har ansat tre fremskudte socialrådgivere, hvoraf den ene Louise Damgård Jensen kommer herud og kan bruges til sparring og forebyggelse.

 

Sammenlægning af 8. klasserne er meddelt forældrene, og der afholdes et fyraftensmøde i næste uge. Der bliver dobbeltdækning i en del af fagene.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i Lola Jensens foredrag.