SKOLEBESTYRELSESMØDE - RØDKÆRSBRO SKOLE

 

Dato: 17.12.14

 

Tidspunkt: kl. 18.00-19.00 – herefter julefrokost!

 

Lokalitet: Hallen

 

Mødedeltagere: Tine, Charlotte, Lene, Katrine, Bjarke, Steen, Lasse, Thomas, Gitte, Elisabet, Jesper, Berit, Lisbeth, Hasse Valdemar

 

Mødeleder: HM

 

Referent: Berit

 

Fraværende: Steen, Katrine

 

 

 

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

32.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

 

 

33. (O,D)

Elevrådet

Velkommen til næstformand Jesper Grysbæk Jensen.

 

Vi bød velkommen til Jesper, elevrådets nye næsteformand.

 

Elevrådet planlægger to arrangementer for overbygningen:

En filmaften i februar - evt. 14. februar

Gallafest sidst på året

 

9. årgang er i fuld gang med at lave Blå Bog i dansktimerne.

34. (O,D)

 

 

Kvalitetsrapport 2014

3. december mødtes ledelsen med skolechefen omkring KV14, som godkendte vores udkast. Opgaven er nu at formulere en årsberetning ind i dokumentet (se vedhæftede KV14, som er den godkendte version) – deadline 16. januar.

 

Charlotte laver et udkast med nogle stikord og sender rundt senest 2. januar. Så kan alle komme med kommentarer inden 6. januar, hvorefter Charlotte formulerer et udkast til endnu en gennemlæsning forud for mødet d. 12. januar.

Beretningen handler om tiden fra august og frem til nu.

Forslag til indhold:

  • Kommentarer og refleksion over strukturdebatten
  • Arbejdsro til at implementere skolereformen
  • Den fremadrettede proaktive indsats for udskolingen
  • Sammenhæng med lokalsamfundet (Det lokale kraftcenter)

 

35. (O)

Økonomi – status v/LMU & HM

Budgetopfølgning samt ny ressourcetildeling.

 

Vores budget og regnskab balancerer fint. Vi rammer lige omkring 0 kr.

 

I kommende budgetår er elevtaksten blevet forhøjet med ca. 2000 kr. pr. elev, hvilket forhøjer vores 566.000 kr.

36. (O,D)

Buskørsel

Skolen og bestyrelsen har fået en henvendelse fra en forælder vedr. udfordringer omkring buskørsel til og fra Højbjerg. v/Charlotte og LMU.

 

Charlotte og Lisbeth orienterede om sagen. Bestyrelsen drøftede sagen, men er enige om, at de centrale regler for buskørsel ligger uden for bestyrelsens beføjelser.

 

Vi kan ikke gå ind og ændre på ringetiderne, da det vil skabe nye transportproblematikker for andre elever.

 

Det kan være en mulighed for eleven at benytte den lukkede busrute om morgenen efter aftale med Mortens Busser.

37(O,D)

Kalender – HUSK!!!

Vi skal have datosat møderne frem til sommerferien. Vi foreslår dog allerede nu, at første møde bliver mandag d. 12. januar, idet vi dels skal have færdiggjort KV14, dels afholder ansættelsessamtaler d. 13. januar (se vedhæftede stillingsopslag). Mere herom på mødet.

 

Møder i kommende skoleår:

Mandag d. 12. januar

Tirsdag d. 17. februar

Onsdag d. 25. marts

Torsdag d. 16. april

Tirsdag d. 19. maj

Tirsdag d. 16. juni - sommerafslutning

 

 

Proces:

Ansættelsesfrist mandag d. 5. januar

Indkaldelse fredag d. 9. januar

Samtaler tirsdag d. 13. januar fra 16.30

Ansættelse pr. 1. februar

 

38 (O)

Orientering

  • Status for procesplan omkring mål og indhold for skolerne (se vedhæftede bilag) v/Charlotte

Charlotte orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen omkring procesplanen.

39.

Evt.