SKOLEBESTYRELSESMØDE - RØDKÆRSBRO SKOLE

 

Dato: 20.11.14

 

Tidspunkt: kl. 19.00-21.30

 

Lokalitet: Personalerummet

 

Mødedeltagere: Tine, Charlotte, Lene, Katrine, Bjarke, Steen, Lasse, Thomas, Gitte, Elisabet, Berit, Lisbeth, Hasse Valdemar

 

Mødeleder: HM

 

Referent: Berit

 

Fraværende: Lisbeth

 

 

 

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

24.

Godkendelse af referat

Rettelse: Det er den lokale Venstreafdeling, der tilbyder at samle erhvervslivet til idémøde.

Referatet blev derefter godkendt.

25. (O,D)

Elevrådet

Elisabeth har deltaget i landskonference for elevråd - hun arbejdede med uddannelsespolitik og lærte at formulere læserbreve.

 

Elevrådet har drøftet at lave en Blå bog for afgangsklassen. De koster 79 kr. pr. stk. i farver. Det giver skolen.

 

Udskolingseleverne ønsker at kunne få et skab mere, hvis de har behov for det. Det finder vi ud af med Jens, da der skal ekstra nøgler til.

 

Valgfagsholdet Det Levende rum har dekoreret skabene i udskolingen med stor succes.

 

De ønsker, at der bliver æbleskivesalg til jul som sædvanligt, selv om boden ikke fungerer på samme måde som tidligere.

Eleverne vil gerne arrangere en gallafest, og det arbejder de på sammen med Karen, deres kontaktlærer.

 

Elevrådet har taget hul på arbejdet med læringsmålstyret undervisning.

 

26. (O,D)

 

 

Kvalitetsrapport 2014

Som vi aftalte på sidste møde, skal vi gerne i havn med første udkast til KV 14. Vi tager afsæt i det udkast, jeg sendte til jer i onsdags. v/HM

 

Vi drøftede kvalitetsrapporten, og der kom enkelte forslag til ændringer, som skrives ind.

 

Charlotte sender sit bidrag snarest til Hasse.

 

Skolechefen kommer på besøg på skolen d. 3. december, og vores foreløbige KV danner baggrund for samtalen, så den skal sendes ind onsdag d. 26. november.

27. (O,D)

Økonomi – status v/HM

Vores økonomi ser godt ud. Vi kommer ud med et overskud på ca. 20.000 kr., som det ser ud lige nu.

 

28. (O,D)

Dialogmødet d. 12/11 Opsamling på sidste dialogmøde og den kommende proces med fokus på indhold - herunder arbejdsgruppens kommissorium og evt. input fra bestyrelsen. v/Charlotte & HM

Charlotte refererede fra dialogmødet. Hun er kommet i en arbejdsgruppe, som skal arbejde med en procesplan omkring indhold - struktur, som skal ligge færdig i februar. Denne procesplan skal der arbejdes efter frem mod sommerferien.

29. (O,D)

Rammer for elevernes spisefrikvarterer

Flere forældre har på opstartsforældremøder efterlyst nogle rammer for ro under spisningen, særligt på mellemtrinnet.

Vi skal have en øget bevidsthed på kost og rammer for spisningen på skolen

- en faglig dialog samt en snak med eleverne om vigtigheden af ordentlig mad.

 

 

Orientering

  • Status for lokalt initiativ omkring erhvervssamarbejde v/Charlotte

Lokale Venstres formand har haft kontakt til Herning for inspiration, og initiativet tages op igen i januar.

23.

Evt.

Vi hjemtager rengøringen på skolen. Vi får flere timers rengøring for de samme penge. Vi ansætter en ekstra, så vi kommer op på 16 timer dagligt i stedet for de nuværende 10,5 timer.

 

Skolens juleafslutning kommer som noget nyt til at ligge torsdag d. 18. december som en forlænget skoledag med kirkegang sidst på eftermiddagen. I stedet får eleverne fri mandag d. 22. december, men klub og SFO er åbne for de, som måtte have et pasningsbehov.

Bestyrelsen har velsignet dette.

 

Vi blev opfordret til at have opmærksomhed på kvaliteten af Skolebodens mad. Vi undersøger det nærmere.

 

Der blev efterspurgt en handleplan for stress i forhold til personalet. Der findes flere kommunale tiltag for at forebygge dette.

 

Næste møde: 17. december kl. 18.00 med efterfølgende julefrokost - husk kalender!

 

Berit udsender legegruppeskriv snarest.