SKOLEBESTYRELSESMØDE - RØDKÆRSBRO SKOLE

 

Dato: 12.01.15

 

Tidspunkt: kl. 19.00-21.30

 

Lokalitet: Personalerummet

 

Mødedeltagere: Tine, Charlotte, Lene, Katrine, Bjarke, Steen, Lasse, Thomas, Gitte, Elisabet, Jesper, Berit, Lisbeth, Hasse Valdemar

 

Mødeleder: HM

 

Referent: Berit

 

Fraværende: Lisbeth

 

 

 

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

40.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

 

 

41. (O,D)

Elevrådet

De har ikke holdt møde siden sidst.

42. (O,D)

 

 

Kvalitetsrapport 2014 - årsberetning

Med afsæt i udsendte oplæg drøftes årsberetning mht. færdiggørelse (deadline 16. januar).

 

Folk er velkomne til at rette i det udsendte oplæg og sende til Charlotte. Deadline for rettelser den 19/1, og så sender Charlotte et skriv.

43. (O)

Klassedannelse i indskolingen.

Jf. Katrines mail d. 26.11.14 har nogle forældre henvendt sig med deres bekymring omkring elevtallet i 0. klasse (45 elever), hvis de skal fortsætte samlet i indskolingen. Drøftelse heraf med afsæt i formulering omkring klassedannelse fra 2013 (se bilag).

 

Nogle af bekymringerne går på, at der er sket en øget inklusion siden tankerne om klassedannelsesprocessen var på dagsordenen sidst. Det er vigtigt at få forklaret, hvorfor vi har de store klasser. Der kom mange forskellige indspark i debatten:

 • Forældresamarbejdet på hele årgangen er en styrke
 • Man lærer børnene bedre at kende ved en stor gruppe og kan danne mere harmoniske grupper
 • Det giver en større fleksibilitet at have en samlet gruppe
 • Information til forældrene, så der skabes tryghed, gerne fra forældre, der selv har prøvet det (evt. folder)
 • Nuværende 1. klasse er et godt eksempel på flekstabilitet
 • Det store netværk bliver med tiden en styrke
 • Lærerne i indskolingen udtrykker, at de er bedre sammen end hver for sig
 • Vi skal være gode til at fortælle, at vi selvfølgelig justerer undervejs, hvis det ikke fungerer
 • Italesættelse af de erfaringer, vi har - både positive og negative
 • - videregive de praktiske erfaringer: fødselsdage, fællesspisning osv.

Medier:

1. Deltagelse af bestyrelsesforældre til kommende skolebørns intromøde

2. Møde med nuværende 0. årgang for at imødekomme bekymringer og fortælle om de gode erfaringer

3. Skriftliggørelse af ovenstående

Ledelsen tager initiativ til dette og formulerer pædagogikken bag, og Lene, Steen og Bjarke bidrager med forældreperspektiv og praktiske erfaringer.

 

44. (O,D)

Legegrupper

For nyligt udsendte skolebestyrelsen brev omkring afholdelse af legegrupper i indskolingen. Et forældrepar har efterfølgende udtrykt deres bekymring omkring de udstukne rammer i et brev til bestyrelsen. Som Katrine allerede har svaret disse forældre, følger vi op herpå (se henvendelse på Intra) v/ Katrine.

 

Der er brug for kommunikation omkring tankegangen bag legegrupperne og få de nye forældre til at ”se lyset” fremfor bekymringerne. Ledelsen formulerer dette.

Forældrerådet i 2. klasse har henvendt sig med et forståelsesproblem i forhold til udsendte brev. Det præciseres, at: af hensyn til børnene/overblikket er det nødvendigt at afholde alle legegrupperne den samme dag for hele klassen. Dette kan sagtens være rullende ugedage, evt. også om lørdagen.

 

Vi skriver tilbage til 2. klasses forældreråd, at Bjarke gerne vil komme og dele ud af erfaringer. Berit svarer forældrerådet.

 

Katrine svarer de andre forældre og henviser til, at Bjarke har tilbudt sin hjælp til 2. årgangs forældreråd.

 

Behandling af procesplan på B&U-udvalgsmødet d. 6/1-15

Kort opsummering:

På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:

at der nedsættes et forum bestående af skoleledere, medarbejderrepræsentanter og forældrebestyrelsesrepræsentanter, som i samarbejde med forvaltningen udarbejder forslag til videre proces.

at procesplanen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse på mødet den 6. januar 2015

Ovenstående repræsentanter har på to møder sammen med forvaltningen kommet med input til en procesplan for arbejdet med fremtidens folkeskole i Viborg Kommune.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et nyt kommissorium, der beskriver opgavens indhold og indeholder et forslag til en tids- og procesplan. Procesplanen beskriver de aktiviteter, som arbejdsgruppen finder relevante i relation til de fortsatte politiske målsætninger:

· Bevarelse af alle undervisningssteder

· Bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn

· Fokus på styrkelse af udskolingen

· Fokus på styrkelse af ledelse

Et af de forhold, arbejdsgruppen især har hæftet sig ved, er den afsatte tidramme, hvorfor udvalget har drøftet denne.

Charlotte har jo siddet med I ovennævnte forum, og vi gør status. Se nedenstående link, som henviser til det samlede referat fra mødet. Bemærk for øvrigt, at den ny børnehave i Rødkærsbro har været på som bevillingssag. Nu mangler vi kun, at den godkendes i byrådet!

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2015/1/06012015201501061200

Charlotte orienterede om arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe.

 

 

45 (O)

Orientering

 • Nye ringetider i skoleåret 2015/16.
 • Ny deadline for ansøgning til lærerstilling er d. 16.01 (samtaler d. 27.01)
 • Nye skemaer fra uge 4

Det er besluttet politisk at vores ringetider skal flyttes til 8.10 fra næste skoleår. Det betyder, at en del af problemerne med skolebuskørslen løses.

 

Charlotte og Bjarke deltager i samtalerne d. 27/1 fra kl. 16.30. Andre er velkomne. Thomas H. er på kursus, så Thomas Rytter deltager for udskolingen.

 

Skemaerne er klar til uge 4. De skal ændres, da halvdelen af skoleåret er gået, og timeantallet er ulige fordelt på nogle årgange på de to semestre.

 

46.

Evt.

Vi er kommet med i et udviklingsprojekt sammen med hallen, hvor vi skal lave partnerskab med de lokale

kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv i lyset af den åbne skole i reformen.