SKOLEBESTYRELSESMØDE - RØDKÆRSBRO SKOLE

 

Dato: 17.02.15

 

Tidspunkt: kl. 19.00-21.30

 

Lokalitet: Personalerummet

 

Mødedeltagere: Tine, Charlotte, Lene, Katrine, Bjarke, Steen, Lasse, Thomas, Gitte, Elisabet, Jesper, Berit, Lisbeth, Hasse Valdemar

 

Mødeleder: HM

 

Referent: Berit

 

Fraværende: Tine, Steen, Thomas, Lisbeth

 

 

 

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

47.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

 

 

48. (O,D)

Elevrådet

 

Elevrådet har afholdt et enkelt hastemøde angående filmaften. Næste møde afholdes mandag. Et af punkterne er ny multibaneplan. Elevrådet kommer med et forslag til en ny plan.

De har også et ønske om flere bordfodboldsborde.

Eleverne ønsker rygpuder i auditoriet. De bliver indkøbt efter pædagogiske overvejelser. (Hasse)

49. (O,D)

 

 

Opfølgning på tillæg til klassedannelse samt skriv vedr. legegrupper.

Jf. referat fra sidste møde skulle ledelsen tage initiativ til yderligere formulering omkring fordele ved de store klasser. Desuden skulle Lene, Bjarke og Steen bidrage med forældreperspektiv og praktiske erfaringer. Vi drøfter og formulerer sammen med udgangspunkt i oplæg til såvel klassedannelse som legegrupper.

 

Legegrupper:

- Folderen skal suppleres med elevcitater

- Vi vil lave små videoteasere (Hasse og Berit)

- Berit laver folderen færdig

- Vigtigt at få snakket om legegrupper på et forældremøde og ikke bare indføre det fra forældrerådets side

- Skabelon til planlægning lægges på Intra

- Skolebestyrelsen sætter fremover legegrupper i gang på første forældremøde i 1. klasse og står til rådighed for rådgivning

- Legegrupperne starter efter efterårsferien i 1. klasse

- Forældrerådet i nuværende 0. klasse orienteres om planerne (Berit)

- Bjarke og Katrine er fremover legegruppekonsulenter

 

Klassedannelse:

- Det er vigtigt at få meldt ud på allerførste møde inden skolestart, at det er storklasser, man kan forvente.

- Det er vigtigt at få de pædagogiske argumenter tydeligt frem.

- Det er ikke en ressourcebesparelse, der ligger bag.

- forældreerfaringerne skal skrives som små interviews.

- vores tanker lægges på Skoleporten i et flot dokument.

50. (O,D)

Fokusområder

Status og drøftelse af det spirende arbejde med hhv. læringsmålstyret undervisning og forpligtende samarbejder i Øst v/HM & BP

 

Læringsmålstyret undervisning:

Vi har haft besøg af læringskonsulenter fra UVM for at sætte os i gang med det didaktiske arbejde og har herefter taget hul på arbejdet i lærergruppen.

Ledelsen laver et oplæg om læringsmål til næste bestyrelsesmøde.

 

Forpligtigende samarbejde:

Vi er startet op på ledelsesniveau med møder med de to Bjerringbroskoler.

Vi er desuden trådt ind et Ny Nordisk Skole samarbejde med Bjerringbro Gymnasium og de to skoler i en netværkstænkning omkring faglighed i 5 emneområder: Sprog, matematik, dansk, kulturfag, naturvidenskab.

Referater sendes ud til bestyrelsen.

51 (O)

Orientering

  • Survey vedr. forældrenes oplevelse af skole-hjem-samarbejdet.
  • Personalesituationen og heraf afledt de næste skridt iht. udarbejdelse af strategi for kompetenceafklaring og ansættelser fremadrettet.

 

 

Hasse skriver en opfordring til forældrene om at svare på Survey.

 

Vi har ansat Anne- Mette Gregersen og Anette Ambrosius - Olesen i Gudruns vikariat frem til sommerferien.

Morten Aggerholm er fratrådt sin stilling p.gr.a. nyt arbejde, og hans stilling er dækket internt frem til sommerferien. Ros til lærerne for velvilje.

 

Vi afholder MUS samtaler i marts og afdækker undervisningskompetencer, så vi kan danne et overblik over, hvad vi fremadrettet har brug for, inden vi skal have opslået nye stillinger.

52.

Evt.

Der har været en forældrehenvendelse angående en oplevelse af øget brug af vikarer. Her på skolen er sygefraværet faldet og ligger på 3,56 % inklusive en langtidssygemelding.

Vi har haft en del kursusaktivitet samt to fædre barsler.

 

Indskolingslegepladsen er færdig og taget i brug.

 

Ipads er uddelt til 2. årgang og er på vej i 1. og 0. årgang.

 

Josefine Ottesen besøger mellemtrinnet 24. marts, og 5. og 6. klasserne skal igennem et parkourforløb i idræt.